čeština english
Publicita
Informační leták o projektu

Projekt AdaptaN zaujal laickou i odbornou veřejnost. Informace o projektu se objevila v regionálních i celostátních médii. Profesor Miroslav Dumbrovský, jakožto uznávaný odborník na problematiku vody v krajině, je zván na různá setkání a žádán o vyjádření k aktuálním otázkám týkající se povodní a sucha. Prostřednictvím těchto setkání prof. Dumbrovský pomáhá šířit informace o aktivitách projektu AdaptaN.

Mezinárodní konference SGEM 2015

V červnu 2015 se v bulharské Albeně uskutečnila mezinárodní vědecká konference. Na setkání vědců, jež se zabývají širokým spektrem vědeckých disciplín, byl představen projekt AdaptaN. Účastníkům byl prezentován stav krajiny v Českého republice a návrhy řešení problematiky extremního počasí v rámci probíhajícího projektu AdaptaN.

Prezentace z projektu je možné stáhnout ZDE.

Jižní Morava jako klimatická laboratoř

Deník PRÁVO ve svém jihomoravské mutaci dne 15. září 2015 přiblížil aktivity projekt u AdaptaN veřejností Jihomoravského kraje, které se projekt primárně týká:

„Jihomoravský kraj je nejvíce postiženým územím změnami klimatu v rámci celé České republiky. Zvlášť jasně to bylo vidět při letošním extrémním suchu. Vědci z centra AdMaS stavební fakulty VUT proto kraj vzali jako modelové území, na kterém zkoumají negativní vlivy extrémního počasí – přívalových dešťů a sucha. Na základě výsledků zkoumání chtějí vědci doporučit nejen výstavbu vodních nádrží nebo pásů, kde se voda může vsakovat, ale i změnu využití krajiny."

„Loňské přívalové deště a půdní eroze, vystřídané letošním enormním suchem, jsou velmi srozumitelným důkazem klimatických změn, kterým čelí naše krajina. V nejbližších letech bude nutné investovat do vzájemně provázaných opatření, která budou vyrovnávat extrémy počasí,“ konstatoval šéf výzkumného týmu Miroslav Dumbrovský. Jedním z opatření by měla být například výsadba vinic a sadů na svažitých pozemcích, které jsou nejvíce ohrožené vodní erozí.

Vědci upozorňují například na paradox, kdy se na jednu stranu snažíme chovat ekologicky a na rozsáhlých svažitých plochách orné půdy pěstujeme energetické plodiny jako kukuřici či řepku, a na druhou stranu tím ohrožujeme krajinu zvýšeným rizikem eroze či ztrátou vody.

Na konci projektu, který byl podpořen i z Norských fondů, bude portál adaptan.cz, kde budou moci zemědělci, lesníci, ale i úředníci získat z mapových podkladů údaje potřebné k ochraně krajiny.“

V podobném duchu se nesl článek v uveřejněný v Parlamentních listech: „Jižní Morava slouží vědcům z VUT jako laboratoř na zkoumání klimatických změn v krajině“

Kulatý stůl v Brně

Prof. Miroslav Dumbrovský se účastnil kulatého stolu na téma Protipovodňová opatření, který se konal v Brně dne 22. září 2015. Pořadatelem setkání byla firma Magnus Regio, s. r. o., která je vydavatelem Moravského hospodářství. Na setkání se probírala problematika povodní, ale také sucha a s tím spojené obtíže při realizaci protipovodňových opatření a opatření na zadržování vody v krajině. Prof. Dumbrovský při této příležitostí zmínil probíhající projekt AdaptaN.

Ze setkání byla natočena reportáž, kterou Česká televize odvysílala dne 22. září 2015 v pořadu Události v regionech. Krátkou reportáž lze zhlednout na webu české televize.

Rovněž Moravské hospodářství uveřejnilo článek s podrobnějšími informacemi o setkání na svém webu.

Projekt AdaptaN v Českém rozhlase Brno

Na příkladu obce Čejkovice na Hodonínsku byl prostřednictvím rozhlasové reportáže představen projekt AdaptaN a jeho praktické využití pro zadržování vody v krajině. Prof. Dumbrovský v reportáži zdůraznil potřebu změny hospodaření s půdou v krajině, jež jednou z důležitých priorit projektu AdaptaN.

Celou reportáž si lze přečíst, ale také poslechnout na webu Českého rozhlasu Brno.


Další akce, na níž bude prezentován projekt AdaptaN se uskuteční v říjnu na Mendelově univerzitě v Brně, kde proběhne odborná debata za účasti předsedy vlády na téma „Dopady sucha v České republice“ a na Ministerstvu zemědělství, kde bude představen Generel vodního hospodářství krajiny České republiky.

Odkaz na zajímavý projekt zaměřený na problematiku klimatické změny http://www.regio-adaptace.cz/.

Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ekotoxa s.r.o. Bioforsk
2015 © Ekotoxa s.r.o.