čeština english
Mapový portál
Mapový portál

Mapový portál projektu AdaptaN nabízí interaktivní prezentaci jednotlivých výstupů projektu ve formě vybraných tematických map a mapových kompozic. Uživatel si může díky vlastnostem mapového portálu přiblížit a analyzovat detaily klíčových výstupů projektu (erozní ohroženost, návrhy adaptačních opatření, návrhy krajinných prvků ad.) na podkladu základní topografické mapy leteckého snímku nebo správních hranic.

Kompletní portál
Témata

Kompletní mapový portál nabízí značný rozsah prezentovaných výstupů a informací, které mohou být pro běžného uživatele nepřehledné nebo obtížně zpracovatelné. Pro usnadnění práce s informacemi na portálu jsou pro vybrané typy uživatelů k dispozici tematické pohledy na data podle kategorie uživatelů. Tyto tematické pohledy nabízejí již vybrané typy a formu informací tak, aby příslušný uživatel získal rychle a efektivně požadované informace.

Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ekotoxa s.r.o. Bioforsk
2015 © Ekotoxa s.r.o.