čeština english
O projektu
Číslo projektu:

EHP-CZ02-OV-1-039-2015

Název projektu:

Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině

Víceoborový projekt zaměřený na eliminaci negativních dopadů změny klimatu, zejména pak extrémní jevy dopadu změny klimatu tj. sucho a lokální přívalové srážky na území Jihomoravského kraje (dále JMK). Ten lze na základě dosavadních klimatických dat a očekávaných scénářů považovat za nejpostiženější kraj (zejména suchem) na celém území ČR.

Hlavní zacílení projektu je směrováno na sektor zemědělství a lesnictví, který využívá 90% plochy JMK a u kterého lze očekávat v důsledku změny klimatu snížení přirozené produkční schopnosti půd a následně výnosů zemědělských plodin nebo přírůstu lesních dřevin. Naopak při úspěšné realizaci adaptace může sektor zemědělství a lesnictví vykázat největší efekty.

V rámci řešení dojde k žádoucímu vzorovému propojení různých prostorově plánovacích agend - pozemkových úprav, územně plánovacích podkladů, plánů oblasti povodí a oblastních plánů rozvoje lesa.

Zcela zásadním přínosem projektu je uplatnění integrovaných přístupů, bez kterých adaptace území vůči změně klimatu nebude nikdy tak efektivní, jak by mohla být. V projektu budou provázána data, analýzy, modely a geografické interpretace klimatologických, hydrologických, pedologických a výrobních údajů.

Řešení projektu je z hlediska územního rozsahu rozloženo na práce:

  • Monitoring, hodnocení, analýzy, výpočty, a strategie, plošně prováděné pro území celého kraje
  • Návrhy opatření v ploše vybraných povodích, demonstrační projekty a typové návrhy opatření ve vybraných lokalitách jako praktický návod k řešení dopadů v zemědělských a lesnických režimech hospodaření.

Výstupy projektu budou tvořit soustavu nástrojů různých typů adaptačních opatření k eliminaci nebo snížení negativních dopadů změny klimatu.

Trvání projektu:

únor 2015 – duben 2016

Projekt je financován z EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

EHP
Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ekotoxa s.r.o. Bioforsk
2015 © Ekotoxa s.r.o.